tel. +48 (032) 738 67 20
e-mail: s.parus@wp.pl

Podatki z najmu

Jaki podatek

Opzdjęcieodatkowanie najmu - Poradnik Oferty.net (2011-05-12)

 

Jeżeli zamierzamy czerpać dochody z najmu, musimy poznać zasady ich opodatkowania, inaczej narażamy się na problemy  urzędem skarbowym. Dochody te możemy opodatkować na zasadach ogólnych według progresywnej skali podatkowej lub w formie ryczałtu, a właściwym urzędem skarbowym jest urząd  właściwy według miejsca zamieszkania podatnika. Nie ma tu znaczenia miejsce położenia np. wynajmowanej nieruchomości.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych

O tym, że chcemy płacić podatek według skali podatkowej, nie musimy zawiadamiać naczelnika urzędu skarbowego. Jeżeli jednak w poprzednim roku podatkowym byliśmy opodatkowani w formie ryczałtu i chcemy od nowego roku być opodatkowani na zasadach ogólnych to musimy o tym poinformować naczelnika urzędu skarbowego. Przychód powstaje dopiero wtedy, gdy faktycznie otrzymujemy czynsz z najmu, dzierżawy. Aby ustalić dochód, trzeba od otrzymanych faktycznie przychodów z najmu, odjąć koszty z nim związane. Ważne jest by wydatki były ponoszone przez nas, a nie przez np. najemcę. Jeśli np. z umowy najmu wynika, że najemca będzie opłacał czynsz należny spółdzielni lub wspólnocie mieszkaniowej, to kwota tego czynszu nie będzie ani naszym przychodem, ani też kosztem uzyskania przychodu z najmu.  Aby wszystkie nasze wydatki mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów muszą być udokumentowane. Od tak ustalonego dochodu płacimy podatek PIT według progresywnej skali podatkowej. Rozliczając się na zasadach ogólnych musimy samodzielnie obliczać miesięczną zaliczkę na podatek i wpłacać ją do urzędu skarbowego. Zaliczki miesięczne, za okres od stycznia do listopada, uiszczamy w terminie do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczkę za grudzień, w wysokości zaliczki należnej za listopad, uiszczamy w terminie do dnia 20 grudnia roku podatkowego. W trakcie roku nie musimy wypełniać żadnych deklaracji. Po zakończeniu roku podatkowego musimy natomiast złożyć do urzędu skarbowego zeznanie podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu w terminie do 30 kwietnia roku następnego (PIT- 36). W zeznaniu tym wykazujemy i sumujemy również inne osiągnięte przez nas dochody opodatkowane według skali podatkowej, np. ze
stosunku pracy, z emerytury, z działalności gospodarczej, itp.

Opodatkowanie ryczałtem

Ryczałt jest uproszczoną formą rozliczenia z podatku dochodowego. Warunkiem opodatkowania ryczałtem jest złożenie oświadczenia o wyborze tej formy właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do 20 stycznia roku podatkowego, lub do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia najmu nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu jeżeli rozpoczynamy najem w trakcie roku podatkowego. Jeżeli w kolejnym roku chcemy być nadal na ryczałcie, nie musimy już składać oświadczenia. Natomiast gdy zechcemy w następnym roku rozliczać się na zasadach ogólnych, to musimy zawiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Kwota podatku należnego zależy od wielkości przychodu, a nie jak to ma miejsce w przypadku zasad ogólnych od dochodu. Podatek płacimy od faktycznie otrzymanych przychodów, których nie możemy pomniejszyć o żadne koszty uzyskania przychodu. Podobnie jak przy zasadach ogólnych przychód powstaje dopiero wtedy, gdy faktycznie otrzymujemy czynsz. Obecnie obowiązuje tylko jedna stawka ryczałtu w wysokości 8,5%. Nie musimy prowadzić ewidencji przychodów, jeżeli wysokość naszych przychodów z najmu, dzierżawy wynika z umowy zawartej w formie pisemnej. Ryczałt obliczamy samodzielnie i wpłacamy co miesiąc (lub co kwartał) do urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca, a za miesiąc grudzień - w terminie złożenia zeznania. W trakcie roku nie musimy wypełniać żadnych deklaracji. Natomiast po zakończeniu roku podatkowego składamy zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu i należnego ryczałtu w terminie do końca stycznia roku następnego (PIT-28). Uzyskany przychód możemy pomniejszyć m.in. o zapłacone składki społeczne, darowizny, wydatki rehabilitacyjne, natomiast podatek o składki zdrowotne, pod warunkiem, że tych samych wydatków nie odliczyliśmy już od innych naszych dochodów lub podatku, rozliczanych według zasad ogólnych. Jeśli oprócz przychodów z najmu osiągamy też inne dochody, np. ze stosunku pracy, to musimy złożyć odrębne zeznanie, w którym wykażemy te dochody.

Opodatkowanie małżonków

Uzyskane dochody z najmu rzeczy należących do wspólnego majątku mogą być opodatkowane przez jednego z małżonków. W tym celu należy złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenie i wskazać, który z małżonków będzie odprowadzał w całości podatek z tytułu dochodów z najmu. Oświadczenie to należy złożyć najpóźniej do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został otrzymany pierwszy w roku podatkowym przychód z najmu lub dzierżawy składnika wspólnego majątku - jeżeli będziemy przychody te opodatkowywać według skali podatkowej, najpóźniej do dnia 20 stycznia roku podatkowego, a w przypadku rozpoczęcia osiągania przychodów z najmu składnika wspólnego majątku w trakcie roku podatkowego w terminie pierwszej wpłaty na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - jeżeli będziemy przychody opodatkowywać ryczałtem.

Uwaga
Podatku nie płaci się jeżeli wynajmujemy pokoje gościnne w budynkach mieszkalnych, położone na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym, pod warunkiem, że liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza 5 (agroturystyka).

Paweł Puch - prawnik