tel. +48 (032) 738 67 20
e-mail: s.parus@wp.pl

Jak wynająć lokal

dodane 08 października 2011

Jak wynająć lokal - Poradnik Oferty.net (2011-05-10)

Podstawowym aktem prawnym jaki powinien znać zarówno najemca jak i właściciel lokalu jest ustawa z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego. Bez gruntownej znajomości jej postanowień nie warto nawet próbować wynajmować lokalu. Wynajmowanie lokali mieszkalnych nie jest bowiem prostą sprawą i wymaga włożenia sporego wysiłku w zdobycie niezbędnej wiedzy.

Zawarcie umowy najmu

Właściciele przygotowując umowę najmu bardzo często zapominają, że umowa najmu lokalu mieszkalnego jest jedną z najbardziej sformalizowanych umów, a swoboda stron w kształtowaniu jej treści jest bardzo mocno ograniczona. Zatem zawarcie w treści umowy unormowań sprzecznych z ustawą będzie powodowało ich nieważność. Najczęstszym błędem popełnianym przez wynajmujących jest swobodne określanie, kiedy właściciel może wypowiedzieć umowę najmu, gdy tymczasem tematyka ta jest ściśle przez przepisy określona a jej niezachowanie spowoduje, ze do wypowiedzenia umowy nie dojdzie. Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas określony lub nieokreślony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Odradzałbym właścicielom zawieranie umów na czas nieokreślony gdyż możliwość jej wypowiedzenia jest bardzo ograniczona. Moim zdaniem najlepsze pod względem bezpieczeństwa dla właścicieli będą umowy kilkumiesięczne, które następnie można ponawiać, a w ten sposób nie jest blokowana możliwość szybkiego rozwiązania umowy.

Po podpisaniu umowy a przed wydaniem lokalu najemcy strony powinny sporządzić protokół, w którym określają stan techniczny i stopień zużycia znajdujących się w nim instalacji i urządzeń. Protokół ten stanowi podstawę rozliczeń przy zwrocie lokalu. Zawarcie umowy można uzależnić od wpłacenia przez najemcę kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu, przysługujących wynajmującemu w dniu opróżnienia lokalu. Kaucja nie może przekraczać dwunastokrotności miesięcznego czynszu. Należy pamiętać, że zwrot zwaloryzowanej kaucji następuje w kwocie równej iloczynowi kwoty miesięcznego czynszu obowiązującego w dniu zwrotu kaucji i krotności czynszu przyjętej przy pobieraniu kaucji, jednak w kwocie nie niższej niż kaucja pobrana (np. jeżeli czynsz w dniu zawarcia umowy wynosił 1000 zł, kaucja 6 x 1000, czyli 6000 złotych, a czynsz po podwyżkach w dniu zwrotu kaucji 1300 zł to zwaloryzowana kaucja wyniesie 7800 zł). Kaucja podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu po potrąceniu należności wynajmującego z tytułu najmu lokalu. Jeżeli najemca wolałby uniknąć kaucji, bo przykładowo nie dysponuje taką kwotą, można wykorzystać weksel in blanco zabezpieczający ewentualne przyszłe roszczenia. Do weksla in blanco dołącza się najczęściej tzw. deklarację wekslową, czyli porozumienie między wystawcą weksla a jego wierzycielem, co do zasad wypełnienia weksla.

Obowiązki wynajmującego i najemcy

W okresie trwania najmu strony umowy są obowiązane informować się nawzajem na piśmie o każdej zmianie adresu swojego zamieszkania lub siedziby. W razie zaniedbania tego obowiązku korespondencję wysłaną na ostatni adres listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru i nieodebraną, uważa się za doręczoną. Najemca może wprowadzić w lokalu ulepszenia tylko za zgodą wynajmującego i na podstawie pisemnej umowy określającej sposób rozliczeń z tego tytułu. W umowie najmu lokalu strony mogą ustalić wzajemne obowiązki, co do utrzymania lokalu. Jeżeli tego nie zrobią przewiduje się ustawowy sposób podziału obowiązków określony w ustawie (art. 6a-6e ustawy o ochronie praw lokatorów). Ponadto w razie awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej bezpośrednio powstaniem szkody lokator jest obowiązany niezwłocznie udostępnić lokal w celu jej usunięcia. Jeżeli lokator jest nieobecny lub odmawia udostępnienia lokalu, właściciel ma prawo wejść do lokalu w obecności funkcjonariusza Policji lub straży gminnej (miejskiej), a gdy wymaga to pomocy straży pożarnej - także przy jej udziale. Jeżeli otwarcie lokalu nastąpiło pod nieobecność lokatora lub pełnoletniej osoby stale z nim zamieszkującej, właściciel jest obowiązany zabezpieczyć lokal i znajdujące się w nim rzeczy do czasu przybycia lokatora; z czynności tych sporządza się protokół. Po wcześniejszym ustaleniu terminu lokator powinien także udostępnić właścicielowi lokal w celu dokonania : okresowego, a w uzasadnionych wypadkach również doraźnego, przeglądu stanu i wyposażenia technicznego lokalu oraz ustalenia zakresu niezbędnych prac i ich wykonania oraz zastępczego wykonania przez właściciela prac obciążających lokatora. Jeżeli rodzaj naprawy tego wymaga, lokator jest obowiązany opróżnić lokal i przenieść się na koszt właściciela do lokalu zamiennego, jednak na czas nie dłuższy niż rok. Po upływie tego terminu właściciel jest obowiązany udostępnić lokatorowi w ramach istniejącego stosunku prawnego naprawiony lokal. Czynsz za lokal zamienny, bez względu na jego wyposażenie techniczne, nie może być wyższy niż czynsz za lokal dotychczasowy.

Czynsz i inne opłaty

Najemca obowiązany jest uiszczać czynsz w terminie umówionym. Jeżeli termin płatności czynszu nie jest w umowie określony, czynsz powinien być płacony z góry, a mianowicie : gdy najem ma trwać nie dłużej niż miesiąc - za cały czas najmu, a gdy najem ma trwać dłużej niż miesiąc albo gdy umowa była zawarta na czas nie oznaczony - miesięcznie, do dziesiątego dnia miesiąca. Wynajmujący może podwyższyć czynsz wolny, wypowiadając na piśmie jego dotychczasową wysokość, najpóźniej na koniec miesiąca kalendarzowego, z zachowaniem terminów wypowiedzenia. Termin wypowiedzenia wysokości czynszu albo innych opłat za używanie lokalu wynosi 3 miesiące, chyba że strony w umowie ustalą termin dłuższy. Podwyżka w wyniku której wysokość czynszu albo innych opłat za używanie lokalu w skali roku przekroczy albo następuje z poziomu wyższego niż 3% wartości odtworzeniowej lokalu może nastąpić w uzasadnionych przypadkach, o których mowa w ustawie. Na pisemne żądanie lokatora właściciel, w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego żądania, pod rygorem nieważności podwyżki, przedstawi na piśmie przyczynę podwyżki i jej kalkulację. W ciągu 2 miesięcy od dnia wypowiedzenia lokator może : odmówić na piśmie przyjęcia podwyżki ze skutkiem rozwiązania najmu z upływem okresu wypowiedzenia albo zakwestionować podwyżkę wnosząc do sądu pozew. Podwyższanie czynszu nie może być dokonywane częściej niż co 6 miesięcy, a jeżeli poziom rocznego czynszu przekracza 3 % wartości odtworzeniowej lokalu, to roczna podwyżka nie może być wyższa niż 10 % dotychczasowego czynszu. W stosunkach najmu oprócz czynszu wynajmujący może pobierać jedynie opłaty niezależne od właściciela. W razie podwyższania opłat niezależnych od właściciela jest on obowiązany do przedstawienia lokatorowi na piśmie zestawienia opłat wraz z przyczyną ich podwyższenia.

Zakończenie najmu

Jeżeli właściciel stosuje krótkie okresy na jakie zawiera umowy ich wypowiedzenie lub stosowanie rygorystycznych zasad wypowiedzenia czynszu prawdopodobnie nie będzie konieczne a umowa najmu wygaśnie z chwilą w niej określonej. Jeżeli właściciel stosuje jednak dłuższe okresy najmu lub zawiera umowę na czas nieokreślony, aby wcześniej zakończyć najem będzie musiał albo porozumieć się z lokatorem w celu rozwiązania najmu, a gdy lokator nie wyraża zgody na rozwiązanie umowy powinien ją wypowiedzieć. Nie zawsze będzie jednak to możliwe bo przepisy prawa wyraźnie wskazują kiedy wypowiedzenie może nastąpić. Zgodnie z nimi jeżeli lokator jest uprawniony do odpłatnego używania lokalu, wypowiedzenie przez właściciela może nastąpić tylko z przyczyn określonych w ustawie o ochronie praw lokatorów. Wypowiedzenie powinno być pod rygorem nieważności dokonane na piśmie oraz określać przyczynę wypowiedzenia. Ustawa przewiduje kilka przyczyn wypowiedzenia :

1. Nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, właściciel może wypowiedzieć najem jeżeli lokator :

  • pomimo pisemnego upomnienia nadal używa lokalu w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstania szkód, lub niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali, lub
  • jest w zwłoce z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu, co najmniej za trzy pełne okresy płatności pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia stosunku prawnego i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności, lub
  • wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania lokal lub jego część bez wymaganej pisemnej zgody właściciela, lub
  • używa lokalu, który wymaga opróżnienia w związku z koniecznością rozbiórki lub remontu budynku.

Również z innych ważnych przyczyn niż określone wyżej właściciel może wytoczyć powództwo o rozwiązanie stosunku prawnego i nakazanie przez sąd opróżnienia lokalu, jeżeli strony nie osiągnęły porozumienia, co do warunków i terminu rozwiązania umowy. Ocena zasadności należy wówczas do sądu.

2. Nie później niż na pół roku naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, właściciel może wypowiedzieć umowę o ile zamierza zamieszkać w należącym do niego lokalu, jeżeli lokatorowi przysługuje tytuł do lokalu, w którym może zamieszkać w warunkach takich, jakby otrzymał lokal zamienny, lub jeżeli właściciel dostarczy mu lokal zamienny. W lokalu zamiennym wysokość czynszu i opłat, z wyjątkiem opłat niezależnych od właściciela, musi uwzględniać stosunek powierzchni i wyposażenia lokalu zamiennego do lokalu zwalnianego.

3. Nie później niż na 3 lata naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, właściciel może wypowiedzieć najem o ile sam lub jego pełnoletni zstępny, wstępny lub osoba, wobec której właściciel ma obowiązek alimentacyjny zamierza zamieszkać w należącym do niego lokalu, a nie dostarcza lokatorowi lokalu zamiennego i lokatorowi nie przysługuje prawo do innego lokalu, który spełnia warunki lokalu zamiennego.

Oprócz właściciela do rozwiązania umowy najmu uprawnione są także inne osoby. Jeżeli lokator wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali w budynku również inny lokator lub właściciel innego lokalu w tym budynku może wytoczyć powództwo o rozwiązanie przez sąd najmu i nakazanie jego opróżnienia.
Jeżeli lokator mimo wygaśnięcia najmu nie opuszcza lokalu konieczne jest przeprowadzenie postępowania sądowego o opróżnienie lokalu.

Paweł Puch - prawnik

 

« wróć do listy nowości