tel. +48 (032) 738 67 20
e-mail: s.parus@wp.pl

Najem okazjonalny- wzór umowy i dokumentów

dodane 08 października 2011

UMOWA NAJMU OKAZJONALNEGO

zawarta w Poznaniu, dnia ........2010 r.  pomiędzy:

 

 

Pan/ Pani ...................................................... zwani dalej Wynajmującym

w imieniu którego/ których działa administrator - spółka ADMICO W.S.Z. Sp. o.o. w Poznaniu reprezentowana przez:

………………….

 

a,

Pan/ Pani   ......................................................

zwanym dalej Najemcą

(stronami umowy najmu okazjonalnego mogą być tylko osoby fizyczne)

 

 

§ 1

Przedmiot Najmu

 

1.      Przedmiotem umowy jest najem okazjonalny lokalu w rozumieniu przepisów o ochronie lokatorów.

2.      Przedmiotem najmu okazjonalnego jest lokal mieszkalny nr.....  o powierzchni  m² znajdujący się na parterze/ ... piętrze w budynku położonym przy ul……………………… w Poznaniu.

3.      Wynajmujący oddaje Najemcy Przedmiot Najmu w stanie stwierdzonym protokołem odbioru będącym załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy.

4.      Najemca stwierdza, że Przedmiot Najmu jest mu znany. Uwagi stron co do stanu technicznego lokalu są opisane w załączniku nr 2.

5.      Wynajmujący oświadcza, że przysługuje mu prawo do oddania w najem Przedmiotu Najmu na podstawie pełnomocnictwa Właściciela lokalu – w załączniku nr 1 do umowy.

 

                         

§ 2

Czas Najmu. Wypowiedzenie

 

1.      Najem zawarty jest na czas oznaczony tj., od dnia….do dnia ….(umowy najmu okazjonalnego mogą być zawierane tylko na czas określony do lat 10)

2.      Strony uzgadniają, że przysługiwać im będzie prawo do rozwiązania niniejszej umowy najmu z zachowaniem dwumiesięcznego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

3.      Wynajmujący zastrzega sobie prawo do rozwiązania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym w przypadku  naruszenia przez Najemcę warunków niniejszej umowy poprzez:

3.1.   dopuszczenie się zwłoki z płatnością czynszu najmu lub innych opłat za używanie lokalu do 15 dni od terminu ustalonego w umowie, pomimo uprzedzenia go pisemnie o zamiarze wypowiedzenia stosunku najmu, a także wyznaczenia terminu do zapłaty zaległych należności,

3.2.   używanie lokalu w sposób sprzeczny z umową,

3.3.   wykraczanie w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali w budynku uciążliwym,

3.4.   zaniedbywanie lokalu lub wyposażenie w stopniu narażającym je na uszkodzenie.

 

 

§ 3

Zakaz podnajmu

 

Najemca nie ma prawa oddać Przedmiotu Najmu w całości bądź w części osobie trzeciej w podnajem bądź do bezpłatnego używania bez zgody Wynajmującego.

 

 

§ 4

Przeznaczenie Przedmiotu Najmu

 

Najemca zobowiązuje się używać Przedmiot Najmu wyłącznie na cele mieszkalne.

 

 

§ 5

Obowiązki Najemcy

 

1.      Najemca zobowiązany jest do utrzymania lokalu w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie gorszym od stanu, w  jakim znajduje się w dniu jego przekazania Najemcy do używania.

2.      Najemca jest także obowiązany przestrzegać regulaminu porządku domowego z którego treścią zapoznał się przed podpisaniem umowy oraz dbać i chronić przed uszkodzeniem i dewastacją części budynku przeznaczone do wspólnego korzystania takie jak: klatki schodowe, korytarze i inne pomieszczenia gospodarcze oraz otoczenie budynku.

3.      W razie awarii wywołującej szkodę Najemca zobowiązany jest niezwłocznie udostępnić lokal w celu jej usunięcia. W razie odmowy Najemcy bądź jego nieobecności, Wynajmujący ma prawo wejść na lokal w obecności funkcjonariusza Policji.

4.      Najemca obowiązany jest - po wcześniejszym ustaleniu terminu - udostępnić lokal Wynajmującemu w celu dokonania przeglądu stanu technicznego oraz wykonania robót obciążających Wynajmującego (napraw i wymiany wewnętrznych instalacji wod.-kan., CO, CW i gazowej), a także zastępczego wykonania przez Właściciela prac obciążających Najemcę.

5.      Strony uzgadniają, że obowiązek ubezpieczenia wszelkich ruchomości od pożaru, zalania, kradzieży spoczywać będą na Najemcy. Najemca nie może żądać od Wynajmującego pokrycia strat w przypadku braku należytego ubezpieczenia.

6.      Najemca jest obowiązany do naprawienia szkód powstałych z jego winy.

 

 

§ 6

Zmiany, przeróbki, nakłady, ulepszenia

 

1.      Na wykonanie wszelkich zmian, poczynienie nakładów lub ulepszeń w Przedmiocie Najmu, Najemca musi uzyskać pisemną zgodę Wynajmującego.

2.      W razie naruszenia powyższego przepisu, Najemca będzie zobowiązany do usunięcia dokonanych zmian, nakładów, ulepszeń w ciągu 24 godzin od dnia wezwania go przez Wynajmującego.

3.      Najemca dokonuje zmian, nakładów i ulepszeń na własny koszt. Zmiany, nakłady i ulepszenia dokonane przez Najemcę (pomimo zgody Wynajmującego na ich dokonanie) nie podlegają rozliczeniu. Najemca nie będzie mógł zatem rościć od Wynajmującego zwrotu ich wartości. – a co z nakładami trwale związanymi z przedmiotem najmu???

 

 

§ 7

Oświadczenia Najemcy w razie rozwiązania umowy

 

1.      W przypadku rozwiązania stosunku najmu łączącego strony na podstawie niniejszej umowy Najemca oświadcza, że wyprowadzi się do lokalu położonego w…. przy ul…., o powierzchni….Oświadczenie właściciela powyższego lokalu wyrażające zgodę na zamieszkanie w nim Najemcy po ustaniu stosunku najmu stanowi załącznik nr 3 do umowy (może być z podpisem poświadczonym notarialnie – na żądanie Wynajmującego).

2.      Na okoliczność opisaną w ust 1 Najemca poddaje się dobrowolnie egzekucji - odpowiednie oświadczenie sporządzone w formie aktu notarialnego, na koszt Najemcy  stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy.

3.      W przypadku utraty możliwości zamieszkania w lokalu wskazanym w ust 1 Najemca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Wynajmującego o tym fakcie oraz dostarczyć Wynajmującemu w ciągu 21 dni pisemną informację o lokalu do którego wyprowadzi się po zakończeniu najmu objętego niniejszą umową wraz z odpowiednim oświadczeniem właściciela lokalu pod rygorem wypowiedzenia stosunku najmu i dobrowolnego opuszczenia lokalu.

 

 

§ 8

Wydanie przedmiotu najmu po jego zakończeniu

 

1.      Po zakończeniu Najmu Najemca zobowiązany jest do wydania Przedmiotu Najmu Wynajmującemu w stanie odpowiadającym normalnemu jego zużyciu. W razie wyrażenia przez Wynajmującego, na podstawie § 6 ust.1, zgody na zmiany, przeróbki i ulepszenia, z zastrzeżeniem ust.3 niniejszego przepisu, Najemca będzie miał nadal obowiązek wydania Przedmiotu Najmu w stanie określonym powyżej.

2.      Najemca będzie miał prawo zabrać wszystkie nakłady i ulepszenia, które nie zostały połączone z Przedmiotem Najmu na trwałe.

3.      Nakłady i ulepszenia, które stanowią część składową Przedmiotu Najmu Najemca będzie mógł zabrać z Przedmiotu Najmu tylko za pisemną zgodą Wynajmującego.

4.      Jeżeli Najemca nie wyda Przedmiotu Najmu Wynajmującemu w następnym dniu roboczym po dniu zakończenia Najmu to będzie zobowiązany do zapłaty odszkodowania w kwocie stanowiącej równowartość  miesięcznego czynszu najmu oraz zapłaty odszkodowania w tej samej wysokości za każdy rozpoczęty miesiąc, aż do chwili wydania Przedmiotu Najmu Wynajmującemu.

5.      Jeżeli odszkodowanie nie pokrywa poniesionych strat, Właściciel może żądać od Najemcy odszkodowania uzupełniającego.

6.      Na potrzeby obliczania odszkodowania przyjmuje się wartość czynszu najmu za ostatni miesiąc Najmu.

7.      Jeżeli Najemca nie wyda Przedmiotu Najmu w stanie określonym w ust.1, a Wynajmujący zatrzyma nieusunięte nakłady i ulepszenia, wtedy Wynajmujący nie będzie miał obowiązku ich zwrotu w naturze ani zwrotu ich wartości.

 

 

§ 9

Zasady obliczania czynszu

 

1.      Z zastrzeżeniem postanowień § 11 Umowy, czynsz Najmu oblicza się co miesiąc zgodnie z zasadami określonymi w ust. 2-3 niniejszego paragrafu. Czynsz Najmu w chwili zawarcia niniejszej Umowy wynosi miesięcznie: ……………..zł (słownie: ....................... złotych 00/100)

2.      Wynajmujący będzie miał prawo do waloryzowania wysokości czynszu nie częściej niż co 6 miesięcy o wskaźnik wzrostu wartości odtworzeniowej 1 m kw. powierzchni użytkowej mieszkalnej w mieście Poznaniu, publikowanej przez Wojewodę w Dzienniku Wojewody. W razie zaprzestania publikacji tej stawki waloryzacja będzie oparta o inny publikowany wskaźnik o podobnym charakterze.

3.      Fakt waloryzacji będzie wynikał wyłącznie z przedstawionej  kalkulacji zawierającej wyliczenie czynszu.

 

 

§ 10

Zryczałtowany podatek od przychodów z najmu okazjonalnego

 

Wynajmujący oświadcza, że dokona rozliczenia podatku dochodowego od przychodów z najmu okazjonalnego w zryczałtowanej wysokości 8,5% przychodów.

 

 

§ 11

Płatność czynszu

 

1.      Czynsz za miesiąc ........... 2010 roku Najemca zapłaci do ……………….w  wys. …………..zł (słownie: złotych 00/100).

2.      Kolejne czynsze Najemca zapłaci zgodnie z postanowieniami § 8 ust.1-3.

3.      Czynsz jest płatny z góry do dnia 10-go każdego miesiąca.

4.      Czynsz jest płatny na rachunek bankowy Zarządcy lokalu (na podstawie pełnomocnictwa stanowiącego załącznik do umowy):

.............................................................................................................

5.      Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego kwotą zapłaty.

6.      Płatność wszelkich innych opłat przewidzianych w niniejszej Umowie, w tym kar umownych, dokonuje się zgodnie z postanowieniami ust. 3-4.,

 

 

§ 12

Opłaty eksploatacyjne

 

1.      Oprócz czynszu Najemca jest obowiązany do pokrywania kosztów związanych z eksploatacją Przedmiotu Najmu w tym kosztów zarządu nieruchomością wspólną i innych opłat eksploatacyjnych należnych administracji i wspólnocie mieszkaniowej, kosztów związanych z używaniem zimnej i ciepłej wody, z używaniem energii elektrycznej, ogrzewaniem wg stawek wskazanych na rachunkach w terminie do dziesiątego dnia każdego miesiąca na wskazany rachunek bankowy.

2.      Strony dopuszczają możliwość wzrostu opłat eksploatacyjnych związaną z podwyżkami cen u dostawców usług i mediów.

3.      Właściciel może pobierać opłaty eksploatacyjne tylko wtedy, gdy Najemca nie ma zawartej umowy bezpośrednio z dostawcą mediów lub usług.

 

 

§13

Odsetki za opóźnienie

 

1.      W razie opóźnienia z którąkolwiek płatnością przewidzianą w niniejszej umowie, a w szczególności płatnością czynszu, opłat eksploatacyjnych i kar umownych, Najemca zobowiązany jest do zapłaty odsetek w wysokości 26 % (dwadzieścia sześć procent) w skali roku, liczonych od dnia, w którym kwota stała się wymagalna, aż do dnia uiszczenia należności w pełnej wysokości.

2.      Wpłacone kwoty w pierwszej kolejności zaliczane będą na poczet zaległych odsetek.

 

 

§ 14

Kaucja na zabezpieczenie

 

1.      Dla zabezpieczenia płatności czynszu i opłat eksploatacyjnych, zwrotu kosztów usunięcia ewentualnych zniszczeń lokalu i wyposażenia, przekraczających normalne zużycie oraz ewentualnych kosztów egzekucji ustalona została kaucja w wysokości równej dwukrotnemu (max może być 6x czynsz) czynszowi najmu za pierwszy miesiąc trwania najmu tj. ……………zł (słownie: .................. złotych 00/100 ), płatna w ratach – I rata w wysokości ……………płatna do dnia ......... na konto podane w umowie, II rata w wysokości................... płatna do dnia ...... na konto podane w umowie.

2.      Po zakończeniu najmu, bez względu na sposób jego zakończenia, kaucja zostanie zwrócona Najemcy w wysokości równej dwukrotnemu czynszowi najmu za ostatni miesiąc jego trwania, pomniejszonemu o ewentualne należności wymienione w ust 1. Zwrot lub rozliczenie kaucji nastąpi w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty zwrotu lokalu.

3.      Kaucja podlega waloryzacji- jej kwota na dzień zwrotu równa jest iloczynowi kwoty miesięcznego czynszu obowiązującego w tym dniu i liczby, która po pomnożeniu przez kwotę miesięcznego czynszu obowiązującego w dniu podpisania umowy najmu stanowiła podstawę ustalenia wysokości pobranej kaucji.

 

 

§ 15

Doręczenia pism

1.      Strony umawiają się, że wszelkie doręczenia pism dla Najemcy będą dokonywane zgodnie z wolą stron:

-        do Przedmiotu Najmu

2.      Najemca określa swój adres do doręczeń:………………….., ................ Zmiana adresu do doręczeń jest skuteczna wobec Wynajmującego od następnego dnia po dniu, w którym zostało mu doręczone pismo Najemcy zawierające oświadczenie o zmianie adresu do doręczeń.

 

 

§ 16

Postanowienia końcowe

 

1.      Strony umawiają się, iż wszelkie zezwolenia bądź zgody Wynajmującego przewidziane w niniejszej Umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.      Dodatkowe opłaty związane z niniejszą Umową (w szczególności podatek od czynności cywilnoprawnych – jeżeli takowy wystąpi, koszty oświadczeń sporządzonych w formie aktu notarialnego) ponosi w całości Najemca.

3.      Wszelkie zmiany niniejszej Umowy winny być dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

4.      W kwestiach nie uregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego.

5.      Wszelkie spory mogące wynikać z niniejszej Umowy, bądź faktu zajmowania Przedmiotu Najmu przez osoby podpisujące Umowę, strony poddają rozstrzygnięciu przez właściwy sąd powszechny w  Poznaniu.

6.      Umowa jest sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

         WYNAJMUJĄCY:                                             NAJEMCA:

 

 

Poznań, dnia … 2010 roku

 

 

………

…………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZGODA NA ZAMIESZKANIE NAJEMCY PO USTANIU STOSUNKU NAJMU

 

 

Niniejszym, jako właściciel nieruchomości położonej w …. przy ul. …., potwierdzam że wyraziłem/am zgodę na zamieszkanie Najemcy tj.,……..w ww. lokalu mieszkalnym do którego jestem właścicielem, po ustaniu stosunku najmu uregulowanego umową najmu okazjonalnego z dnia……

 

 

 

 

Z poważaniem,

 

 

 

…………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKT NOTARIALNY

Dnia............. przed ................., notariuszem w Kancelarii Notarialnej w ................, stawili się:

1)  ……., syn/córka ,..............., zamieszkała ........................, zwana dalej Najemcą,

Tożsamość stawiających oraz stopień pokrewieństwa notariusz ustaliła na podstawie dowodu osobistego seria i numer

 

 

OŚWIADCZENIE NAJEMCY O PODDANIU SIĘ EGZEKUCJI W ZWIĄZKU Z ZAWARTĄ UMOWĄ NAJMU OKAZJONALNEGO

 

 

§ 1

 

Stawający oświadcza, iż w dniu …2010 roku pomiędzy nim, a …..została zawarta zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego umowa najmu okazjonalnego lokalu mieszkalnego położonego w … przy ul.,,, ….

 

§ 2

 

Stawający oświadcza, że na podstawie §….ust … przedmiotowej umowy najmu okazjonalnego zobowiązany jest opuścić opróżnić i wydać Panu/Pani… przedmiotowy lokal mieszkalny w przypadku rozwiązania stosunku najmu niezależnie od jego przyczyn i wyprowadzić się do lokalu położonego w… przy ul…. na co dysponuje pisemną zgodą właściciela ww. lokalu.

 

§ 3

 

Pan/Pani…..oświadcza, że odnośnie obowiązku dobrowolnego opuszczenia, opróżnienia i wydania ww. lokalu mieszkalnego po rozwiązaniu stosunku najmu poddaje się egzekucji w myśl art. 777 § 1 pkt 4 kodeksu postępowania cywilnego.

 

§ 4

 

Koszty tego aktu ponosi w całości Pan/Pani  (najemca)

 

« wróć do listy nowości