tel. +48 (032) 738 67 20
e-mail: s.parus@wp.pl

Najem okazjonalny

dodane 08 października 2011

Najem okazjonalny - Poradnik Oferty.net (2011-05-19)

 

Umowa najmu jest jedną z najbardziej sformalizowanych umów, a swoboda stron w kształtowaniu jej treści jest bardzo mocno ograniczona. Aby te reguły poluzować i dać właścicielom, którzy najmem nie trudnią się zawodowo przepisy umożliwiają zawarcie umowy najmu w formie najmu okazjonalnego.

 

Forma ta ma umożliwić przede wszystkim wyzwolenie najmu ze sztywnych zasad umów najmu i uzależnienie go od woli stron.  Jednak aby zawrzeć umowę w tym trybie wynajmujący musi być osobą fizyczną i nie prowadzić działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali. Umowa taka musi mieć formę pisemną i być zawarta na czas oznaczony, nie dłuższy jednak niż 10 lat, a właściciel ma obowiązek zgłoszenia zawarcia umowy naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania właściciela, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia najmu.

Do umowy najmu w trybie okazjonalnym należy dołączyć:
a) oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu w terminie wskazanym w żądaniu,
b) wskazanie przez najemcę innego lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu,
c) oświadczenie właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu.

W związku z zawarciem umowy w tym trybie właściciel przede wszystkim uzyskuje szybki tryb opróżnienia lokalu po rozwiązaniu umowy. Jeżeli bowiem najemca dobrowolnie nie opróżnił lokalu, właściciel doręcza najemcy żądanie opróżnienia lokalu, sporządzone na piśmie opatrzonym urzędowo poświadczonym podpisem właściciela. W przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, właściciel składa do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu. Eksmisja najemcy odbywa się bez wyroku sądowego i bez dostarczania najemcy innego lokalu, co znacznie upraszcza możliwość odzyskania lokalu przez wynajmującego. Właściciel może też podwyższać czynsz zgodnie z warunkami określonymi w umowie, a strony mogą samodzielnie ustalić zakres obowiązków w związku z zawartą umową najmu okazjonalnego.

Paweł Puch – prawnik

 

« wróć do listy nowości